Tyto webové stránky využívají soubory cookies nezbytné pro správné fungování webových stránek. Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY

PRO INTERNETOVÝ OBCHOD www.zameckausov.cz A TELEFONICKÉ OBJEDNÁVKY Tyto obchodní podmínky se týkají všech objednávek učiněných prostřednictvím internetových stránek https://www.zameckausov.cz nebo telefonické linky +420 737 294 293. Tyto podmínky jsou účinné od 1.1.2022.

Prodávající a provozovatel v podmínkách označeni jako Zameckausov.: Zámecká restaurace Úsov, se sídlem Zámecká 213, 789 73 ÚSOV, IČ 45186111, DIČ CZ6901125077, vedená u Krajského soudu v Olomouci , další kontaktní údaje zamecka.restaurace.usov@seznam.cz a +420 731 529 375.

Kupující – fyzická nebo právnická osoba, která si objednala zboží (potraviny a nápoje) a jeho dovoz přes internetový obchod http://www.zameckausov.cz prostřednictvím elektronického formuláře, specifikovaná údaji, které zadala v objednávce v internetovém formuláři.

Spotřebitel – kupující fyzická osoba, která je člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Zameckausov nebo s ním jinak jedná.

Strana smlouvy nebo také účastník smlouvy – Zameckausov nebo kupující.

Obecné informace

1. Nabízeným zbožím je veškeré zboží, které je presentováno na internetových stránkách http://www.zameckausov.cz, popis konkrétního zboží je připojen přímo u zboží.

2. Cena zboží je vždy uvedena u každého zboží, a to včetně DPH.

3. Smlouvu je možno uzavřít telefonicky - telefonické číslo pro objednávky je +420 737 294 293 (cena za volání dle ceníku Vašeho operátora), nebo lze smlouvu uzavřít s použitím elektronických prostředků. Smlouva uzavřená s použitím elektronických prostředků (formulář na internetových stránkách http://www.zameckausov.cz) bude u Zameckausov uložena pouze po dobu nutnou pro vyřízení objednávky, kupujícímu (spotřebiteli) k ní bude umožněn přístup v době uzavírání smlouvy další následný přístup nebude umožněn. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Pro Zameckausov nejsou závazné žádné kodexy chování kromě právních předpisů ČR.

4. Zameckausov si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s kupujícími, kteří při předchozí objednávce odmítli řádně hradit cenu objednávky. Zameckausov si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s dodáním do některých oblastí, které jsou v daném období rizikové (například špatná sjízdnost vozovek v některých obcích).

5. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. Strany smlouvy si musí navzájem změny odsouhlasit.

6. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že žádný závazek mezi smluvními stranami není závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.

7. Ukáže-li se některé z ustanovení těchto podmínek zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení podmínek obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

8. Přijetím objednávky ze strany Zameckausov je telefonické odsouhlasení v případě telefonické objednávky. V případě objednávky přes internetový formulář se objednávka bere ze strany Zameckausov za přijatou, pokud Zameckausov nesdělí telefonicky jinak. Po přijetí objednávky ze strany Zameckausov ji může kupující zrušit (stornovat) pouze se souhlasem Zameckausov. Pokud kupující uvede při objednávání (kterýmkoliv způsobem) nesprávné kontaktní údaje, je Zameckausov oprávněna objednávku zrušit (stornovat).

9. Alergeny jsou uvedeny v detailech produktu. V pobočkách Zameckausov nejsou oddělené pracovní plochy pro zpracování různých druhů potravin, stopové množství alergenů se bude teoreticky vyskytovat ve všech potravinách.

Obecné informace k dopravě a platbě

1. Při převzetí balíčku má kupující právo si balíček zkontrolovat, zda není mechanicky poškozen. V případě poškození má kupující možnost uplatnit reklamaci.

2. Nepřevezme-li kupující zboží a Zameckausov vzniknou z tohoto důvodu náklady, je Zameckausov oprávněna tyto náklady na kupujícím požadovat. Náklady na dopravu ke kupujícímu a vrácení po nepřevzetí zpět je v maximální odhadované výši 400,- Kč. Kupující je povinen převzetí zboží potvrdit, bude-li o to požádán a do doby potvrzení převzetí není Zameckausov povinno zboží předat.

3. Záloha se nevybírá, platba proběhne dle vybraného způsobu platby.

Doprava, způsoby platby, způsoby dodání, termíny dodání, ceny za dodání, ceny za způsoby platby

1. Způsoby platby: platba platební kartou při předání, platba hotově při předání. Náklady na způsob platby jsou zahrnuty v ceně dopravy. Veškeré platby probíhají v české měně, není-li výslovně dohodnuto jinak.

2. V případě platby v hotovosti při způsobu dodání kurýrní službou (náš rozvoz) je nutno platbu vyšší bankovkou než je 1000,-Kč nahlásit při objednávání.
Platbu kartou je třeba nahlásit při objednávání.
Na stravenky Zameckausov vrací do 10,- Kč.

3. V případě platby bezhotovostní platbou má po odeslání objednávky Kupující možnost využít službu GoPay, která ho přesměruje na rozhraní platební brány. Kupující prostřednictvím platební brány odešle Platbu. Zameckausov expeduje zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti GoPay s.r.o.
Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému platební brány jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.
Uzavřením kupní smlouvy dává Kupující Zameckausov souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které Kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

4. Způsoby dodání: osobní odběr nebo kurýrní služba (náš rozvoz) - pro využití kurýrní služby, nebo osobního odběru je nutná minimální výše objednávky 150 Kč.

5. Doba rozvozu:
viz informace uvedené v detailech rozvozu

6. Náklady na dodání:
Osobní odběr 0 Kč.
Kurýrní služba (náš rozvoz) je zpoplatněn pro Úsov a přilehlé obce 49 Kč, ostatní obce 149 Kč, nebo 0 Kč při objednávce na 450 Kč. Viz informace uvedené v detailech rozvozu Pro využití kurýrní služby je nutná minimální výše 150 Kč.

7. Náklady na balné:
Zameckausov si k objednávce s sebou účtuje balné ve výši 10 Kč / 1 obal.

8. Místa pro osobní odběr
Zámecká restaurace Úsov - Zámecká 213, 789 73 ÚSOV

Zóny pro dopravu kurýrní službou, doba doručení

Pokud se místo dopravy nachází v dané zóně, pak je pro využití kurýrní služby nutno využít uvedenou minimální objednávku. Do výše minimální objednávky se započítává veškeré objednané zboží. Obvyklá doba trvání doručení od objednávky do místa doručení je do 60min, tato sdělená doba dodání je orientační. V případě objednání na určitý čas si Zameckausov vyhrazuje cca 15 minutovou rezervu v přesnosti doručení, a to před i po zvoleném čase doručení. Za zpoždění zaviněné třetí osobou (nehoda, počasí apod.) Zameckausov neodpovídá, protože se jedná o vyšší moc - v tom případě bude kupující co nejdříve telefonicky vyrozuměn.

Seznam zón

Akce, slevy, bonusy, dostupnost zboží, změna ceny

1. E-shop http://www.zameckausov.cz přináší kompletní seznam běžně dodávaného zboží. Zameckausov nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Pokud se momentální dostupnost liší od uvedené v detailu produktu, je o tomto kupující neprodleně informován.

2. Všechny akce, speciální nabídky a slevy je kupující povinen nahlásit předem už při objednávce. Nelze je požadovat zpětně. Každá akce, speciální nabídka nebo sleva má specifické podmínky použití, které jsou součástí nabídky a není možné je vzájemně kombinovat a sčítat.

3. Zameckausov si vyhrazuje právo kdykoliv odvolat, ukončit nebo zrušit jakoukoliv akci, speciální nabídku nebo slevu, a to bez možnosti jakékoliv finanční nebo jiné náhrady.

4. Zameckausov si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí kupujícího o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. Pokud kupující nebude s novou cenou souhlasit, je Zameckausov i kupující oprávněn od smlouvy neprodleně odstoupit.

Záruka a reklamace (údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv)

1. Výskyt vady je kupující povinen oznámit Zameckausov neprodleně poté, co se o vadě dověděl, nebo se mohl dovědět. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při předání zboží.

2. Kupující má právo při převzetí zboží obdržet také účtenku za zboží. V případě, že se tak nestane, je kupující povinen to neprodleně ohlásit na kontaktním telefonním čísle. Zameckausov je oprávněna rozhodnout, že objednávka bez řádně doručené účtenky bude kupujícímu doručena bezplatně, na což není ze strany kupujícího právní nárok.

3. Potraviny jsou určeny pro okamžitou konzumaci. U baleného zboží v originálním obalu (zejména nápoje) je uvedena doba minimální trvanlivosti na obalu zboží.

4. Má-li zboží vady a je-li vada odstranitelná, může se kupující domáhat buď odstranění vady, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni zboží řádně užít, může kupující buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

5. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém je obdržel. To neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím,
d) spotřeboval-li kupující zboží, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí
kupující Zameckausov, co ještě vrátit může, a dá Zameckausov náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

6. Zameckausov odpovídá za všechny vady zboží, které má zboží při převzetí kupujícím. Za vadu nelze považovat přirozenou změnu vlastností zboží. Vždy je nutné zakoupené zboží užívat na účely, pro které je výrobcem určeno (například potraviny jsou určeny k okamžité spotřebě, nikoliv k uskladnění).

7. V případě oprávněné reklamace náklady na dopravu hradí Zameckausov.

8. Reklamaci vyřídí Zameckausov neprodleně. O průběhu reklamace Zameckausov kupujícího informuje obvykle telefonicky. Pro lepší vyřízení reklamace by měl kupující kromě účtenky (povinné) předložit také fotografii reklamovaného zboží (vady pokrmu).

9. Reklamaci je třeba provést buď telefonicky (na tel. Čísle +420 737 294 293), osobně na pobočce, odkud bylo zboží dovezeno (uvedeno na účtence) nebo na mailu zamecka.restaurace.usov@seznam.cz

10. Podstatné porušení smlouvy (prodej věci s tak závažnou vadou, o níž by Zameckausov již při uzavření kupní smlouvy vědělo, nebo muselo vědět, že by kupující smlouvu neuzavřel, pokud by takovou vadu předvídal).

Při podstatném porušení smlouvy má kupující tyto nároky:
Odstranění vady dodáním nového zboží - vždy v podobě stejného produktu ve stejné ceně produktu, který byl kupujícím objednán.
Je-li reklamace obdržena s větším časovým odstupem od objednání, dodání nového zboží při příští objednávce v ceně do výše původně objednaného zboží, na nějž byla uplatňována reklamace.
Kompenzace je vždy bez nároku na další extra přílohy a ingredience, na které nebyla uplatňována reklamace.

V odůvodněných ojedinělých případech odstoupení od kupní smlouvy a vrácení peněz na účet kupujícího, ve výši původní ceny reklamovaného zboží, po odečtení nákladů na dopravu a balné, které je vždy nevratné.

11. Nepodstatné porušení smlouvy (takové, které neodpovídá podstatnému porušení smlouvy)

Při drobném nebo částečném porušení smlouvy má kupující tyto nároky:
V odůvodněných případech procentuální slevou, kterou lze uplatnit při příští objednávce.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů je podrobně uvedena v dokumentu Ochrana osobních údajů, který je součástí těchto obchodních podmínek. V případě založení uživatelského účtu nebo zasílání marketingových sdělení je udělován souhlas se zpracováním osobních údajů.

Závěrečná ustanovení

V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.